صفحه اصلی > معاونت > ستاد شاهد و ایثارگران 

 

به منظور ارائه خدمات شايسته در تمامی زمينه های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و فوق برنامه، برای ارتقاء و تقويت سطح علمی دانشجويان ايثارگر(رزمنده، جانباز، آزاده وشاهد) دفتر امور ايثارگران با بهره وری از امکانات واعتبارات اختصاص داده شده، طبق مصوب دولت و هفتاد و چهارمين جلسه شورايعالی انقلاب فرهنگی،در دانشگاه تشکيل شده است اين دفتر تحت نظر مقام رياست دانشگاه اداره می‌شود .

 

وظايف

 • تهيه طرحهای تقويت بنيه علمی دانشجويان شاهد و ايثارگر، جهت پيشنهاد به ستاد امور ايثارگران برای تصويب .

 • تشکيل کلاسها و دوره‌های تقويتی با همکاری اعضای هيأت علمی دانشگاه .

 • تشکيل گروههای درسی با استفاده از دانشجويانی که توان ارائه دروس مربوطه را به خوبی دارا می‌ب اشند .

 • ارائه خدمات کمک آموزشی از قبيل تکثير و انتشار جزوات، تهيه فيلمهای آموزشی و فراهم نمودن امکانات سمعی و بصری مورد نياز دانشجويان ايثارگر .

 • ارزيابی کلاسها و دوره‌های تقويتی و نيز همکاری با معاونت آموزشی دانشگاه به منظور بررسی و نظارت بر وضعيت آموزشی دانشجويان ايثارگر .

 • دعوت به همکاری از اعضای هيأت علمی دانشگاه برای امور آموزش و مشاوره تحصيلی دانشجويان .

 • تشکيل بانک اطلاعاتی کامل از وضعيت آموزشی، فرهنگی و دانشجویان شاهد

 • پرداخت حق‌التدريس اساتيدی که با دفتر در امور آموزشی و کمک آموزشی همکاری می‌ن مايند .

 • برنامه‌ريزی جهت برگزاری مراسم و فعاليتهای علمی، فرهنگی و فوق برنامه .

 • تشويق ايثارگران ممتاز و قدردانی از ايشان با اهدای جوايز ويژه .

 • پيگيری امور رفاهی ايثارگران و تدارک امکانات لازم با همکاری و هماهنگی مسئولان دانشگاه و نهادهای ذيربط .

 • تهيه گزارش عملکرد سالانه و پيشنهاد اعتبارات مربوطه و نيز فعاليت برای جذب امکانات و کمک‌ه ای مالی از نهادهای ذيربط .

 • انجام امور مالی دفتر، طبق دستورالعملهای ابلاغی .

 • پيگيری اجرای تصميمات ستاد امور ايثارگران .

 • انجام ساير امور محوله در چارچوب وظايف دفتر .