• زمانبندی سامانه انتقال و مهمانی دانشجویان جهت نیمسال اول 97-96
    توجه توجه

  • اطلاعیه نحوه حذف درس به علت بیماری
    توجه توجه

  • قابل توجه دانشجویان رشته پزشکی که متقاضی شرکت در آزمون صلاحیت بالینی در بهمن ماه 95 می باشند
    توجه توجه

 
 
 
 
 
لینک های مفید
سامانه ها
خدمات الکترونیک

Copyright © 1998-2016 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved