• میلاد امام علی (ع)
    آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی بر عاشقانش مبارک باد.

  • قبولی 97 درصدی دانشجویان در آزمون علوم پایه و قبولی 90 درصدی پیش کارورزی در رشته های پزشکی و دندانپزشکی
    قبولی 97 درصدی دانشجویان در آزمون علوم پایه و قبولی 90 درصدی پیش کارورزی در رشته های پزشکی و دندانپزشکی

  • راه اندازی پورتال مدیریت اطلاعات بیمارستانی و داشبورد سپاس
    راه اندازی پورتال مدیریت اطلاعات بیمارستانی و داشبورد سپاس

 
 
 
 
 
لینک های مفید
سامانه ها
خدمات الکترونیک